Internetový obchod Textil 4 Hotel provozuje Daniel Korpas zapsán u Živnostenského úřadu Frýdek Místek.

IČ: 68942150 sídlem Bruzovice 287 739 36,

Tel/fax: +420 776 246 375

e-mail: info@textil4hotels.cz

 

platné s účinností od 1.1.2020

 I. Úvodní ustanovení

 

 1. Obchodní podmínky (dále též „OP“) upravují smluvní vztahy mezi firmou Textil 4 Hotels , (dále jen „prodávající“) a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy a v souvislostí s ní prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jež je umístěn na webové stránce www.textil4hotels.cz.
 2. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou-li v kupní smlouvě ujednána odlišná ujednání, mají přednost před zněním OP. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 II. Uzavření kupní smlouvy, objednávka

 

 1. Prodávající prezentuje na webových stránkách svého internetového obchodu zboží, ohledně kterého je možné uzavřít kupní smlouvu. Elektronická prezentace zboží však není nabídkou k uzavření kupní smlouvy, ale pouze výzvou k podávání nabídek. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující svou objednávkou.
 2. Kupující je oprávněn zboží objednávat na webových stránkách internetového obchodu ze svého zaregistrovaného účtu nebo i bez své předchozí registrace.
 3. Při registraci svého účtu i při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Jakoukoliv změnu údajů svého účtu zadaných při registraci je kupující povinen ihned aktualizovat.
 4. Přístup k účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit užívání svého účtu třetím osobám a zavazuje se nesdělit třetí osobě své uživatelské jméno ani heslo. Prodávající může účet kupujícího zrušit zejména v případech, kdy zjistí nesprávnost nebo nepravdivost údajů zadaných v účtu, dále též, poruší-li kupující své povinnosti nebo kupující svůj účet po dobu delší než 6 měsíců nevyužívá.
 5. Objednávka se vytvoří ke zboží, které kupující vložil do elektronického košíku internetového obchodu prodávajícího.
 6. Kupující je povinen v objednávce uvést svou platnou emailovou adresu a telefonní číslo pro další komunikaci s prodávajícím, dále své jméno a příjmení, adresu bydliště a případně adresu dodání, liší-li se od adresy bydliště.
 7. Zboží nabízené v internetovém obchodu prodávajícího lze na základě přání kupujícího po dohodě s prodávajícím upravit.
 8. Kupující si v objednávce volí požadovaný způsob doručení či vyzvednutí objednávaného zboží a způsob platby, v té souvislosti je informován o dalších nákladech spojených s dodáním zboží.
 9. Před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzením jejího dokončení má kupující možnost v souhrnu zadané objednávky zjišťovat a zpětně opravovat chybné údaje vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 10. Po dokončení objednávky je objednávka odeslána prodávajícímu, který její obdržení neprodleně potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce či registrovaném účtu kupujícího. Tato zpráva je automaticky generovaná pro informaci kupujícímu, že prodávající jeho objednávku obdržel, ale nezavazuje prodávajícího k dodání objednaného zboží.
 11. Po zpracování objednávky odešle prodávající kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce či registrovaném účtu kupujícího další email, kterým přijme objednávku kupujícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.
 12. Prodávající si vyhrazuje objednávku nepřijmout při vyčerpání zásob objednaného zboží či ztráty schopnosti plnit. Prodávající také není povinen kupní smlouvu uzavřít, je-li objednáváno zboží, u kterého došlo k navýšení jeho ceny ze strany dodavatele prodávajícího, či je prodávajícím nabízeno za zjevně chybnou cenu, kterou se rozumí cena minimálně o 50 % nižší než obvyklá cena, za kterou se prodává stejné či obdobné zboží u třetí osoby, aniž prodávající u takového zboží uvádí, že se jedná o slevu či jinou akci, v důsledku které dochází ke snížení oproti původní ceně.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od základní sazby a kupující je hradí sám.
 14. Kupní smlouva (respektive objednávka a případná emailová akceptace), jejíž součástí jsou i obchodní podmínky, je po uzavření archivována u prodávajícího v elektronické formě pouze do odeslání zboží a není přístupná.

III.       Cena zboží a platební podmínky

 

 1. Na internetovém obchodu prodávajícího je označeno zboží s popisem jeho hlavních vlastností a ceny, která je uvedena včetně všech daní a poplatků za zboží.
 2. Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí zvlášť pro dodání v rámci území České republiky Na jiná místa doručení zboží mimo ČR či SR negarantuje prodávající ceny uvedené na svých webových stránkách.
 3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží lze uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě dodání zboží,
  2. platba předem bankovním převodem na účet u RB  3739293001 / 5500
 4. Náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující v následující výši:
  1. Dopravné je účtováno částkou 100 Kč + DPH
  2. PRO ZÁSILKY NAD 2500 KČ JE DOPRAVA ZDARMA.
  3. Platba při převzetí hotovostí či kartou je zpoplatněna částkou v hodnotě 1% souhrnu objednaného zboží bez DPH.
  4. Př objednávce rozměrných produktů jako jsou zejména prošívané soupravy nebo matrace jsou náklady na dopravu konzultovány s nakupujícím individuálně.

 

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem nebo platební kartou je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 2. Kupující je povinen cenu zboží uhradit, i když neměl možnost předem si zboží prohlédnout.
 3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 4. U objednávky rozměrných předmětů jako jsou napříplak prošívané produkty se náklady na dopravu počítají individuálně.

   IV. Přeprava a dodání zboží

  1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do 14 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
  2. Je-li kupní cena za zboží kupujícím již zaplacena a prodávající nedodá zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. Nebyla-li kupní cena za objednané zboží uhrazena kupujícím v termínu splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Při zvoleném způsobu dodání zboží přepravou je kupující povinen při předání zboží zkontrolovat obal dodaného zboží a jakékoliv zjištěné závady ihned oznámit přepravci s tím, že při zjištění porušení obalu zboží takovým způsobem, jež svědčí o neoprávněném zásahu do zásilky, nebo v případě zjištění jiných skutečností, ze kterých lze usuzovat na porušení zboží, není kupující povinen zboží od přepravce převzít.
  5. Nepřevezme-li kupující objednané zboží dodávané jeho odesláním, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Přistoupí-li prodávající z důvodu stojících na straně kupujícího k opakovanému doručování objednaného zboží, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady mu tím vzniklé.

   V. Odstoupení od kupní smlouvy

   

  1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží, případně  ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být ve lhůtě 14 dnů prodávajícímu odesláno. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Textil Hotels  Potoční 1091, 73801 Frýdek Místek, či na emailovou adresu info@textil4hotels.cz.
  2. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen zaslat peníze kupujícímu  nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude doručena zásilka s vráceným zbožím.
  3. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat  k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  4. Kupující nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

   

  VI. Práva z vadného plnění

   

  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při jejím převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   • na odstranění vady opravou věci,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od smlouvy.
  3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu
   • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

   

   VII. Závěrečná ustanovení

   

  1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  2. Kupující souhlasí se sdělením a zpracováváním osobních údajů, tj. jakýchkoli údajů týkajících se kupujícího v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zejména souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, IČ, sídlo, telefonní číslo) budou využívány k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení registrovaného účtu kupujícího a k zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího, neodmítne-li kupující taková zasílání. Osobní údaje kupujícího nemohou být mimo naplnění kupní smlouvy sděleny třetí osobě bez souhlasu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
  3. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce

  VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@textil4hotels.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy